skip to Main Content

UW PRIVACY

Voor een goed behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) . Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijke zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners. Bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te beschermen. Dit betekent dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik las enige toegang tot de gegevens in uw dossier, ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik van intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard. Dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO

De zorgnota:

Op de zorgnota die ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’.
 • De kosten van het consult

Gebruik van uw gegevens door derden

Ik zal de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moet ik wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijke verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lantaarntje-rouwbegeleidng.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Back To Top